Thông tin - thể lệ vote

Hướng dẫn bình chọn:

  1. Thời gian vote: Các vote hợp lệ được tính bắt đầu từ 15h trưa ngày 15 tháng 9 đến 15h trưa ngày 22 tháng 9 năm 2018
  2. Quy định:
  • Mỗi tài khoản sẽ được vote tối đa một lần cho một BST.
Bộ Sưu Tập: YÊU THƯƠNG – AI
Thích (349 lượt)
Bộ Sưu Tập: ORIGAMI
Thích (285 lượt)
Bộ Sưu Tập: TANCHOU
Thích (714 lượt)
Bộ Sưu Tập: TRUYỀN THỐNG
Thích (230 lượt)
Bộ Sưu Tập: GIẤC MƠ PHỒN THỊNH
Thích (960 lượt)
Bộ Sưu Tập: Ý NHƯ
Thích (215 lượt)
Bộ Sưu Tập: HOA CÚC VÀ GƯƠM
Thích (469 lượt)
Bộ Sưu Tập: JOURNEY TO ANNAM
Thích (168 lượt)
Bộ Sưu Tập: ALLURING TOKYO
Thích (303 lượt)